•  Kaasmakerstraat 12
  • 3194 DJ Hoogvliet Rotterdam
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Privacy

TOP Expertise BV zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. TOP Expertise BV gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke
TOP Expertise BV
Kaasmakerstraat 12
3194 DJ HOOGVLIET
010-3133940
www.topexpertise.nl

Persoonsgegevens
TOP Expertise BV verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die via communicatie en correspondentie (ook telefonisch) aan TOP Expertise BV worden verstrekt.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor TOP Expertise BV noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede verstaan het uitvoeren van expertisewerkzaamheden, bouwkundige vooropnamen of monitoringen van en aan het gebouw waarvan personen eigenaar of gebruiker zijn. TOP Expertise BV zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
TOP Expertise BV zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
De persoonsgegevens en de bouwkundige opnamerapportages, inclusief bijbehorend beeldmateriaal, worden tenminste 7 jaar bewaard. TOP Expertise BV dit verplicht vanuit de richtlijnen van het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts).

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om TOP Expertise BV te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. TOP Expertise BV zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens uitwisselen met anderen
TOP Expertise BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

ICT
TOP Expertise BV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft passende
(technische) maateregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Uw
gegevens worden in een beveiligde Cloud omgeving opgeslagen en geback-upt.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/bouwplaats.jpg

International loss adjusters & surveyors